Polityka prywatności

Strona Główna >> Polityka prywatności

Ochrona informacji użytkowników naszej Platformy Edukacyjnej jest dla nas najwyższą wartością, w związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby każda osoba powierzając nam swoje dane czuła się bezpiecznie. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników Platformy Edukacyjnej oraz jakie przysługują im prawa z tym związane. Aneta Gibek – Wiśniewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aneta Gibek – Wiśniewska a także prowadząca Neo Sea – Platformę Kształcenia Ustawicznego jako administrator, zapewnia ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem swojej strony internetowej – www.terapja.online. Wszelkie podane przez osoby korzystające dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem   danych   osobowych   i w sprawie   swobodnego    przepływu    takich    danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO).

1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest Aneta Gibek-Wiśniewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aneta Gibek-Wiśniewska z siedzibą w Opolu przy ul. Budowlanych 129/12, 46-020 Opole, posiadająca numer NIP: 7551287047, REGON: 160364324, prowadząca Neo Sea- Placówkę Kształcenia Ustawicznego przy ul. Budowlanych 129/12, 46-020 Opole, NIP: 7551287047 REGON: 161603699 zwana dalej Administratorem.
 2. W sprawie ochrony   danych   osobowych   należy   się   kontaktować   z Administratorem pod adresem: ul. ul. Budowlanych 129/12, 46-020 Opole. Kontakt jest możliwy również pod adresem e-mail: kontakt@anetagibekwisniewska.pl. oraz pod numerem +48 721 782 222.
 3. Niniejszy dokument stanowi informację zawierającą zasady oraz warunki gromadzenia, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji o osobach których dane przetwarzane są przez Administratora, w tym o Klientach oraz Użytkownikach zgłaszających kontakt za pomocą formularza
 4. Ochrona prywatności stanowi dla Administratora istotne znaczenie. Administrator dokłada najwyższą staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. W celu ochrony danych osobowych osób korzystających z Platformy Edukacyjnej Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z RODO.
 5. Administrator zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków     technicznych     i organizacyjnych,     w celu     ich     zabezpieczenia, w szczególności danych osobowych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym w szczególności poprzez szyfrowanie SSL oraz hasła dostępu. Jednocześnie Administrator wskazuje i wyczula, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną jest narażone i może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
 1. Platforma Edukacyjna realizuje funkcje pozyskiwania informacji o osobach korzystających z serwisu i ich zachowaniu poprzez:
  1. dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników informacje w formularzach,
  2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
  3. rejestrowanie logowań i logów na serwerach utrzymywanych przez Administratora,
  4. jak również może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2 CELE PRZETWARZANIA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Platformy Edukacyjnej, w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza tj. w celu założenia konta, prawidłowego wykonania umów zawartych za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej, jak również w celu kontaktu informacyjnego oraz w celach statystycznych. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
 1. zarejestrowania się w Platformie Edukacyjnej,
 2. zawarcia Umowy,
 3. dokonania rozliczeń,
 4. realizacji usługi,
 5. korzystania przez Klienta wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia, złożenia reklamacji),
 6. powiadomień e-mail o komunikatach,
 7. badania satysfakcji z realizacji usługi,
 8. kontaktu informacyjnego i odpowiedzi na zapytanie,
 9. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora,
 10. przekazywanie informacji handlowych o nowych szkoleniach, produktach oraz promocjach oferowanych przez Administratora,
 11. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z

3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania użytkownika w zakresie korzystania z Platformy
 2. W Formularzu Zamówienia, w celu utworzenia Konta niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), numer telefonu oraz adres e-mail – bez tych danych Administrator nie jest w stanie zarejestrować indywidualnego
 1. Aby Klient mógł złożyć zamówienie zobowiązany jest udostępnić dane niezbędne do realizacji zamówienia w Formularzu Zamówienia. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru Podanie danych zawartych w Formularzu Zamówienia jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Szkolenia online i/lub zakupu Produktu za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej oraz rozliczenia realizacji Umowy.
 2. Aby móc się skontaktować z użytkownikiem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją Umowy, konieczne jest podanie numeru telefonu – bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu
 3. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.
 4. Dokonując rejestracji Konta i/lub zapisując się w celu otrzymania E-booka Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, produktach oraz promocjach oferowanych przez Administratora.
 5. Jeżeli, w trakcie przekazywania danych za pomocą odpowiedniego   formularza   dojdzie do nieprawidłowego zakończenia pracy systemu (np. poprzez brak łączności z Internetem, zanik zasilania i wyłączenie komputera lub odstąpienie przez Użytkownika i/lub Klienta z dalszego uzupełniania formularza) dane cząstkowo wprowadzone, a nie zapisane prawidłowo (zatwierdzone) nie zostaną zachowane na Platformie Edukacyjnej i nie będą przetwarzane przez Administratora. W celu prawidłowego wypełnienia formularza Użytkownik i/lub Klient zobowiązany jest przeprowadzić proces rejestracji od nowa.

4 PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. W celu zarejestrowania się na Platformie Edukacyjnej podstawą prawną przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 3. W celu zawarcia i realizacji umowy, w tym w szczególności dostarczenia zamówionego przez Klienta Szkolenia online i/lub Produktu, realizacji usługi dostępu do Szkolenia online i/lub zakupu Produktu, kontaktu oraz korzystania przez Klienta wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia, złożenia reklamacji) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania   umowy   lub   podjęcia   czynności   zmierzających do zawarcia umowy. W celu dokonania rozliczeń podstawą prawną przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.
 4. W celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach oraz badania satysfakcji z realizacji usługi podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem którykolwiek z Administratorów realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku interesem Administratora jest

informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania z usług Anety Gibek – Wiśniewskiej oraz poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych.

 1. W celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym  przypadku   interesem   Administratora   jest   informowanie   o swoich   produktach i usługach.
 2. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.
 3. W celu  przekazywania   informacji    handlowych    o nowych    szkoleniach,    produktach oraz promocjach oferowanych przez Administratora podstawą prawną przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zgoda wyrażana jest w trakcie zapisu na Ebooka lub rejestracji na Platformę Edukacyjną).
 4. Dane osobowe przetwarzane są   za zgodą   użytkowników, wyrażoną w chwili rejestracji w Platformie Edukacyjnej, zapisu na E–booka oraz w chwili przesłania Formularza Zamówienia.
 5. Użytkownik i/lub Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Platformie Edukacyjnej, otrzymanie E-booka oraz zawarcia umowy za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej.

5 PRAWO WYCOFANIA ZGODY

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w każdej chwili Użytkownik może tę zgodę cofnąć.
 2. Jeżeli użytkownik chciałby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy  wysłać       maila       bezpośrednio        do Administratora        na        adres e-mail: kontakt@anetagibekwisniewska.pl lub listownie na adres: ul. Budowlanych 129/12, 46-020 Opole.
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że dotychczas przetwarzanie danych osobowych było niezgodne z prawem. Do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego

6 ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

7 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe, realizując cele, o których mowa w § 2 niemniejszej Polityki Prywatności, przekazujemy podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności trenerom, osobom realizującym usługę szkoleniową lub prorozwojową, jak również podmiotom świadczącym usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, IT, hostingu strony terapja.online oraz domen e-mail, marketingu, badania satysfakcji, księgowości, finansów i prawa.
 2. Dane osobowe mogą zostać udostępniane przez Administratora również podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów

8 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator    nie przekazuje    przetwarzanych    danych    osobowych    poza    Europejski    Obszar Gospodarczy.

9 CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas, który jest niezbędny, aby osiągnąć cel ich Po tym czasie dane osobowe zostają nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dotyczą, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, cofnięcie danych niezwłocznie spowoduje usunięcie danych z
 3. Dane osobowe Użytkowników i/lub Klientów przechowywane są do czasu usunięcia Konta na Platformie Usunięcie konta może nastąpić na żądanie Użytkownika i/lub Klienta  ale również   w przypadku   wycofania    przez Użytkownika    i/lub    Klienta    zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez użytkownika ich usunięcia.
 4. W przypadku przystąpienia do realizacji usługi Szkolenia online i/lub zakupu Produktu dane nie mogą zostać usunięte przed zakończeniem realizacji zamówienia oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W systemach informatycznych pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Klienta transakcjach, których przechowywanie związane jest z przysługującymi Klientowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

10 INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Platforma Edukacyjna korzysta z plików
 2. Pliki cookies (tzw.  „ciasteczka”)   stanowią   dane      Dane   te   stanowią w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy Edukacyjnej i przeznaczone są do korzystania z Platformy Edukacyjnej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Platformy Edukacyjnej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator hostingowy współpracujący z
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 3. Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia doskonalenie ich struktury i zawartości,
 4. Utrzymanie sesji użytkownika Platformy (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła,
 5. Określanie profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 6. W ramach Platformy Edukacyjnej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

11 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa,   utrzymania   preferencji   użytkownika   może   utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcją przeglądarki, z której użytkownik
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Platformy Edukacyjnej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie: dział Ustawienia, sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy Edukacyjnej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek, np. wtyczki społecznościowe platformy com lub innych.
 6. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 1. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta

z Platformy Edukacyjnej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 1. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

12 LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Platformy Edukacyjnej oraz w celu zapewnienia możliwie najlepszej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http lub https
  4. informacje o błędach, które nastąpiły przy realizacji transakcji http lub https
  5. adres URL strony  poprzednio   odwiedzanej   przez użytkownika   (referer   link)   – w przypadku gdy przejście do Platformy nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania

13 UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Każdy Użytkownik Platformy Edukacyjnej posiada prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych;
 3. sprostowania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. przenoszenia danych
 8. Administrator wyjaśnia, że uprawnienia, o których mowa w ust. 1 powyżej nie mają charakteru W niektórych sytuacjach Administrator, na podstawie obowiązujących przepisów prawa może odmówić Użytkownikowi i/lub Klientowi ich spełnienia. Jednakże, jeżeli Administrator odmawia spełnienia któregokolwiek z uprawnień zobowiązany jest przeprowadzić wnikliwą analizę w tym zakresie i wydać decyzję o odmowie uwzględnienia żądania wyłącznie, gdy jest to konieczne.
 1. W każdej chwili Użytkownikowi i/lub Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza jej dane osobowe – w tym również praw uzyskania kopii
 2. W każdej chwili Użytkownikowi i/lub Klientowi przysługuje prawo do żądania sprostowania danych osobowych nieprawidłowych lub
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, jak również żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 4. W każdej chwili Użytkownikowi i/lub Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu dotyczy sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z szczególną sytuacją Użytkownika i/lub Klienta. Zgodnie z przepisami Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:
 5. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do użytkownika interesów, praw i wolności lub
 6. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu Administrator zaprzestaje przetwarzania w tym celu.
 8. Użytkownikowi i/lub Klientowi przysługuje   również   prawo   do przenoszenia   danych   – w przypadku, gdy spełnione są następujące przesłanki (w sposób łączny):
 9. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, które dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób
 11. Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do punktu kontaktowego za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@anetagibekwisniewska.pl lub listownie na adres Biuro Anety Gibek – Wiśniewskiej ul. Budowlanych 129/12, 46-020 Opole.

14 PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli osoba,   której dane   dotyczą   uważa,   że jej   dane   osobowe   są   przetwarzane   niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15 UWAGI KOŃCOWE

 1. Platforma Edukacyjna może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych niebędących własnością lub nieadministrowanych przez W takim przypadku Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość i dostęp do nich. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników Platformy Edukacyjnej Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, osoba korzystająca zapoznała się z polityką prywatności tam ustanowioną.
 2. Pytania lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych na Platformie  Edukacyjnej   można   kierować   za pośrednictwem    poczty    elektronicznej na adres: kontakt@anetagibekwisniewska.pl lub pisemnie na adres Biuro Anety Gibek – Wiśniewskiej, ul. Budowlanych 129/12, 46-020 Opole.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
 5. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 października 2019